Dziennik budowy – jak zacząć budowę i ustalić kolejność prac?

Budowa to przedsięwzięcie wieloetapowe i dość długotrwałe. Dlatego warto być do niej dobrze przygotowanym. I to nie tylko pod względem finansowym. Niemniej ważne jest staranne zaplanowanie harmonogramu prac i poprawne oraz zgodne z prawem prowadzenie dziennika budowy. Początkującym inwestorom warto wyjaśnić, że dziennik budowy jest dokumentem urzędowym i posiada pełną moc dowodową. Dokonuje się w nim wpisów potwierdzających przebieg poszczególnych robót. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i właściwe przechowywanie dziennika jest kierownik budowy. Należy zdawać sobie sprawę, że bez poprawnie prowadzonego dziennika nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. Jest to zatem na tyle istotna kwestia formalna, że żaden inwestor nie powinien jej lekceważyć.

Dziennik budowy – skąd go wziąć i jak rozpocząć prowadzenie?

Z wnioskiem o wydanie dziennika budowy występuje się do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Organ ten jest zobowiązany udostępnić inwestorowi dziennik w przeciągu trzech dni od momentu wpłynięcia wniosku. Na stronie tytułowej powinny znaleźć się adnotacje urzędowe dotyczące numeru dziennika, liczby jego stron oraz daty wydania. Tutaj też znajduje się pouczenie o odpowiedzialności zgodnie z prawem budowlanym i o sposobie prowadzenia dziennika.

Na pierwszej stronie umieszcza się: dane inwestora, adres prowadzonych robót, ich rodzaj, numer i datę wydania pozwolenia budowlanego, jak również dane dotyczące kierownika budowy lub kierowników poszczególnych jej etapów oraz dane osób wchodzących w skład nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wszystkie wymienione osoby należy przedstawić w dzienniku budowy z imienia, nazwiska, specjalności oraz numerów posiadanych uprawnień budowlanych. Potwierdzenie w postaci podpisu i daty świadczy o przejęciu przez poszczególne osoby powierzonych im obowiązków.

Dokumentacja

Stan „zero”, czyli zabezpieczenie terenu i fundamentowanie budynku

Pierwszym etapem prac związanych z budową domu jest zabezpieczenie (ogrodzenie) działki, przygotowanie terenu do fundamentowania oraz wylanie fundamentów. Po wytyczeniu budynku na działce i dokonaniu niezbędnych pomiarów przystępuje się do wykopów, położenia izolacji przeciwwilgociowej i wykonania fundamentów. Na tym etapie rozprowadza się również wszystkie pionowe odprowadzenia kanalizacyjne. O przeprowadzeniu prac w stanie „zerowym” powinien znaleźć się odpowiedni zapis w dzienniku budowy.

Architekt na działce

Stan surowy otwarty

Obejmuje on bardzo szeroki zakres prac budowlanych i pochłania do 45% kosztów całej inwestycji. W tym momencie wykonuje się ściany nośne i działowe, kominy, schody, stropy oraz dach. Tylko w nielicznych przypadkach wszystkie wymienione elementy są wykonywane przez jedną ekipę i nadzorowane przez jednego kierownika. Należy pamiętać, że zmiany w nadzorze wymagają adnotacji w dzienniku budowy.

Na etapie stanu surowego otwartego spore znaczenie mają warunki pogodowe. Wówczas przeprowadza się wiele prac „mokrych”, które najlepiej jest zaplanować w okresie od wiosny do jesieni. W tej fazie budowy warto też zastanowić się nad oszczędnościami finansowymi. Przeanalizujmy zatem raz jeszcze stopień skomplikowania dachu, rodzaj planowanego pokrycia, typ stropów, itp. Te elementy budynku przeważnie mogą być ekonomiczniejsze bez uszczerbku na jakości i trwałości.

Wrzucanie oszczędności do skarbonki

Stan surowy zamknięty

Przychodzi czas, kiedy budynek trzeba zamknąć. Najlepiej jest zrobić to przed zbliżającymi się mrozami. Dom w stanie surowym zamkniętym posiada wykończoną elewację, wstawione okna, drzwi zewnętrzne i bramę garażową. Zamknięcie stanu surowego przed zimą jest korzystne zarówno dla samego budynku, jak i dla dalszego postępu prac. W środku można bowiem układać instalację, ocieplać poddasze czy tynkować ściany. Pamiętajmy, że na tym etapie potrzebne będzie przeprowadzenie wielu prób i odbiorów oraz odnotowanie powyższych czynności w dzienniku budowy. Całkowite zamknięcie stanu surowego budynku to także uporządkowanie działki, budowa docelowego ogrodzenia, podjazdu do garażu, itp.

Wykończenia wewnątrz domu i montaż urządzeń stałych

Na prace wykończeniowo-montażowe składają się czynności związane z: układaniem płyt g-k, wykańczaniem podłóg, montażem glazury i terakoty, tzw. białym montażem, instalacją urządzeń grzewczych (kotła c.o., kominka, grzejników), wstawieniem drzwi wewnętrznych oraz ostatecznym malowaniem i sprzątaniem. Poważniejsze roboty muszą zostać odebrane przez kierownika budowy, który potwierdzi prawidłowość ich wykonania w prowadzonym dzienniku.

Prace wykończeniowe według planu

Zakończenie budowy i odbiory

Zgłoszenia zakończenia budowy należy dokonać na piśmie, do którego dołącza się:

  • wypełniony dziennik budowy;
  • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
  • kopię świadectwa energetycznego budynku;
  • dokumentację odbiorów istniejących przyłączy;
  • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac w zgodzie projektem i przepisami prawa budowlanego.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, nadzór budowlany wydaje tzw. milczącą zgodę na zamieszkanie. O takiej zgodzie mówi się wówczas, gdy w ciągu najbliższych 21 dni od złożenia dokumentów nie otrzymamy formalnej informacji o sprzeciwie.

Dodaj komentarz